Latest Post

เล่นบาคาร่า ว่าด้วยเรื่องวิธี “การซื้อขายนักเตะ” ในวงการฟุตบอล

หนุนใช้ประโยชน์ตำรับตำรายาไทย

สุขภาพ

ที่ปราสาทนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าปราสาททอง องค์เทพ เทพารักษ์ ในพิธีการมอบตำรายาโบราณพระโอสถปราสาททอง ซึ่งมีอายุกว่า 300 ปี และตำรายาหมอพร เล่ม 1 ว่าด้วยพระคัมภีร์อติสารวรรค โบราณะกรรมแลปัจจุบันนะกรรม จากมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

นพ.ธงชัยกล่าวว่า กรมมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตำรับตำรายาไทย โดยต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางการสาธารณสุข และตระหนักในคุณค่าของตำรับตำราไทย ที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยฯได้รับมอบตำรับตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหน่วยงานและประชาชน จำนวน 503 แผ่นศิลา 33 แผ่นใบลาน 612 ตำรา 48,159 ตำรับ หลังจากนั้นได้ดำเนินพัฒนาจัดทำเป็นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 324 ตำรับ ครอบคลุมการรักษาโรค 15 กลุ่มโรค/อาการ ใช้ในโรงพยาบาล/คลินิก โดยแพทย์แผนไทย สำหรับตำราที่รับมอบจากมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จะประชุม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปริวรรต ถ่ายทอด ปรับปรุง พัฒนา และแปลตำราเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป.